Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokrasopimus voidaan purkaa, jos purkamiselle on riittävät perusteet. Vuokrasopimuksen voi purkaa kumpikin osapuoli, eli vuokranantaja tai vuokralainen. Purkamisessa ei ole käytössä irtisanomista rajoittavaa irtisanomisaikaa, vaan purku astuu yleensä voimaan heti.

Vuokralainen vuokrasopimuksen purkajana:
Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaiseen tai hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Lisäksi vuokralaisella on oikeus purkaa kuukauden kuluessa vuokrasopimus siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallusta, jos tämä seikka on vuokralaiselle olennainen. Eli esimerkiksi silloin, jos vuokranantaja ryhtyy merkittäviin korjaustöihin (esim. kylpyhuoneen remontti jonka vuoksi sitä ei voida käyttää pitkään aikaan) tai jos vuokranantaja laiminlyö oleellisen puutteen korjaamista.

Lisäksi purkuperuste syntyy, jos huoneiston hallinnan luovutus vuokralaiselle viivästyy oleellisesti (et saa avaimia vuokrasuhteen alussa). Purkamisesta on jätettävä aina kirjallinen purkamisilmoitus vuokranantajalle todistettavasti, jossa tulee ilmi purkamisperuste sekä vuokrasuhteen päättymisen ajankohta.

Vuokranantaja vuokrasopimuksen purkajana:
Vuokranantajan toimiessa vuokrasopimuksen purkajana, purkuperusteet ovat vuokralaisen sopimusrikkomuksia. Jos rikkomuksilla on vähäinen merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkuun kuitenkaan ole.

Purkuperusteet jolloin ei edellytetä varoitusta:
• Vuokranmaksun laiminlyönti kahden (2) kuukauden ajalta
• Huoneiston tai vuokraoikeuden hallinnan laiton luovuttaminen
• Vuokralainen ei ole toimittanut vakuutta sovittuna aikana

Purkuperusteet jotka edellyttävät varoituksen:
• Huoneiston käyttäminen muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on sovittu
• Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
• Vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
• Vuokralainen rikkoo huoneistossa, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty tai säädetty

Jos varoitus on tarpeen, se tulee toimittaa kirjallisesti ja todistettavasti, aivan kuin purkuilmoituskin. Jos varoituksen saatuaan vuokralainen oikaisee käytöksensä, vuokrasopimuksen purkuoikeus lakkaa.

Purkuilmoituksen tulee pitää sisällään purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta. Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi ilmoituksen tiedoksiannon jälkeen, mutta vuokralaiselle voi halutessaan antaa myös pidemmän muuttoajan. Jos vuokralainen ei kuitenkaan syystä tai toisesta noudata purkamisilmoitusta, voidaan vuokralainen haastaa tuomioistuimeen, jossa vaaditaan sopimuksen purkamista ja häätöä.

Purkaminen AHVL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8