Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokrasopimuksen purkaminen tietoa vuokralaiselle

Vuokrasopimus voidaan purkaa, jos purkamiselle on riittävät perusteet. Vuokrasopimuksen voi purkaa kumpikin osapuoli, eli vuokranantaja tai vuokralainen. Purkamisessa ei sovelleta vuokrasuhteen päättämistä rajoittavaa irtisanomisaikaa, vaan purku astuu yleensä voimaan heti.

Vuokralainen vuokrasopimuksen purkajana:

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaiseen tai hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa mainitussa tarkoituksessa. Lisäksi vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallusta, silloin kun tämä seikka on vuokralaiselle olennainen. Esimerkiksi silloin, jos vuokranantaja ryhtyy merkittäviin korjaustöihin (esim. pitkään kestävä kylpyhuoneremontti jonka aika kylpyhuone on käyttökelvoton) tai jos vuokranantaja laiminlyö oleellisen puutteen korjaamista. Lisäksi purkuperuste syntyy, jos huoneiston hallinnan luovutus vuokralaiselle viivästyy oleellisesti (et saa avaimia vuokrasuhteen alussa). Purkamisesta on toimitettava aina kirjallinen purkamisilmoitus todistettavasti, josta tulee ilmi purkamisperuste sekä vuokrasuhteen päättymisen ajankohta.

Vuokranantaja vuokrasopimuksen purkajana:
Vuokranantajan toimiessa vuokrasopimuksen purkajana, purkuperusteet ovat vuokralaisen sopimusrikkomuksia. Jos rikkomuksilla on vähäinen merkitys, niin ei oikeutta vuokrasopimuksen purkuun kuitenkaan ole.


Purkuperusteet jolloin ei edellytetä varoitusta:
• Vuokranmaksun laiminlyönti kahden (2) kuukauden ajalta
• Huoneiston tai vuokraoikeuden hallinnan laiton luovuttaminen
• Vuokralainen ei ole toimittanut vakuutta sovittuna aikana


Purkuperusteet jotka edellyttävät varoituksen:
• Huoneiston käyttäminen muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on sovittu
• Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
• Vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
• Vuokralainen rikkoo huoneistossa, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty tai säädetty

Jos varoitus on tarpeen, tulee se toimittaa kirjallisesti ja todistettavasti, aivan kuten purkuilmoituskin. Jos varoituksen saatuaan vuokralainen oikaisee käytöksensä, vuokrasopimuksen purkuoikeus lakkaa.

Purkuilmoituksen tulee pitää sisällään purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta. Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi ilmoituksen tiedoksiannon jälkeen, mutta vuokralaiselle voi halutessaan antaa myös pidemmän muuttoajan. Jos vuokralainen ei kuitenkaan syystä tai toisesta noudata purkamisilmoitusta, voidaan vuokralainen haastaa tuomioistuimeen, jossa vaaditaan sopimuksen purkamista ja häätöä.

Purkaminen AHVL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8